استفاده بيش ازحدحرارت هنگام سرخ كردن

پژوهشگران درخصوص استفاده بيش از حد حرارت به هنگام سرخ كردن غذاها هشدار دادند به گفته پژوهشگران سوئدي بكارگيري حرارتهاي بالا هنگام پخت و سرخ كردن غذاها بويژه موادنشاسته اي مانند سيب زميني سرخ كرده باافزايش ميزان ماده شيميايي آكريل آميد موجود درآنهاسلامت انسان را به خطرمي اندازد همچنين استفاده از حرارتهاي بالاترتشكيل اين ماده شيميايي زيانبار را درمواد غذايي بطور قابل توجهي افزايش
مي دهد ازاين رو پژوهشگران براي حفظسلامت به استفادهازحرارتهاي پائين تر هنگام پخت و سرخ كردن غذاها و استفاده از روغن هاي ويژه غذاهاي سرخ كردني توصيه مي كنند .

/ 0 نظر / 10 بازدید